Thứ năm, 17/06/2021 03:03:17 (GTM +7)

Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 13/06/2021
Ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai Kết luận số 01-KL/TW, của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu tại Hội nghị. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 10/06/2021
Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có bài viết với tiêu đề “Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết quan trọng của Chủ tịch nước.
Không thể xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử 21/05/2021
Ngày 23/5/2021, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ chính thức diễn ra. Với mưu đồ phá hoại sự kiện này, các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị đang tiến hành nhiều hoạt động chống phá hết sức quyết liệt, trong đó có sự xuyên tạc về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử.
Vững niềm tin, ý chí, quyết tâm góp phần thắng lợi và thành công 20/05/2021
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức. Trong nước, nhân dân phấn khởi, vui mừng trước thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kinh tế - xã hội đất nước ổn định, tăng trưởng kinh tế đáng khích lệ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 làm suy thoái nghiêm trọng nhiều nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới.
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 17/05/2021
Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021) và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 23/5/2021), đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết quan trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết
Một số giải pháp bảo vệ và phát triển di sản lý luận của V.I. Lênin trong tình hình mới 17/05/2021
V.I. Lênin (22/4/1870 - 21/01/1924) là nhà hoạt động chính trị kiệt xuất, nhà triết học lỗi lạc, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Người đã để lại cho nhân loại một di sản tư tưởng đồ sộ và toàn diện trên nhiều lĩnh vực, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Chủ nghĩa Lênin nói riêng và chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung đã trở thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Ðảng Cộng sản Việt Nam và cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở làm rõ bản chất khoa học, cách mạng trong quan điểm, tư tưởng của V.I. Lênin; khái quát sự vận dụng sáng tạo, bổ sung, phát triển những di sản tư tưởng của V.I. Lênin và đánh giá tổng quan những thành tựu sau 35 năm đổi mới đất nước, bài viết đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Lênin trong điều kiện lịch sử cụ thể ở Việt Nam hiện nay.
Phản bác một số luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 17/05/2021
Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam trong 91 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã khẳng định: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn soi đường, chỉ lối, dẫn dắt dân tộc ta, nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tuy nhiên, những năm qua, các thế lực thù địch đã và đang ra sức tuyên truyền, xuyên tạc nhằm xóa bỏ nền tảng lý luận trong đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam. Do đó, việc kiên quyết, kiên trì đấu tranh trên cơ sở nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách trong giai đoạn hiện nay.
Vai trò của sách lý luận, chính trị đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và hệ thống chính trị hiện nay 06/05/2021
Trong cơ cấu sách ở nước ta hiện nay, sách lý luận, chính trị có vị trí quan trọng và ý nghĩa to lớn về nhiều mặt, không chỉ chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa để giữ vững sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng và trong xã hội đối với lý tưởng, mục tiêu và con đường phát triển mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, mà còn góp phần nâng cao trình độ nhận thức chung của xã hội, củng cố nền tảng tư tưởng chính trị của chế độ, tăng cường giáo dục ý thức hệ sâu rộng trong Đảng và trong các tầng lớp nhân dân. Sách lý luận, chính trị có vai trò rất quan trọng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và hệ thống chính trị.
Vai trò của công tác xuất bản sách lý luận, chính trị trong giảng dạy lý luận chính trị 06/05/2021
Là một bộ phận quan trọng trong công tác lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước, trong thời gian qua, công tác xuất bản sách lý luận, chính trị đã có những bước chuyển biến tích cực, đạt được nhiều thành tựu lớn. Đặc biệt, cùng với công tác giảng dạy lý luận chính trị, công tác xuất bản sách lý luận, chính trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng trong xã hội, nâng cao trình độ lý luận và ý thức chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong điều kiện và bối cảnh mới, để tiếp tục phát huy vai trò của công tác giáo dục lý luận chính trị thì việc gắn chặt mối liên hệ giữa xuất bản sách lý luận, chính trị và giảng dạy lý luận chính trị là yêu cầu cấp thiết cần được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.
Xuất bản sách lý luận, chính trị trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 04/05/2021
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (hay Cách mạng công nghiệp 4.0) đang diễn ra như vũ bão, phát triển theo “cấp số nhân”. Xét về phạm vi, mức độ và tính phức tạp, đây là cuộc cách mạng mà con người khó có thể hình dung được hết những điều sẽ xảy ra. Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra những tác động sâu sắc và to lớn trên nhiều lĩnh vực, không chỉ về kinh tế, xã hội và môi trường mà còn tác động trực tiếp đến lối sống, phong cách làm việc và cách thức giao tiếp của con người. Ở Việt Nam, mọi ngành nghề, lĩnh vực đều không nằm ngoài xu hướng trên, trong đó có ngành xuất bản. Sự tác động này tạo ra nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra không ít thách thức cho ngành xuất bản, nhất là xuất bản sách lý luận, chính trị.