Thứ năm, 28/05/2020 21:48:20 (GTM +7)

“Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” 19/05/2020
Tối 18/5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” tại 5 điểm cầu: Hà Nội, Tuyên Quang, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp. Đây là chương trình trọng điểm trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) nhằm giáo dục truyền thống, ôn lại những câu chuyện về hành trình cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó rút ra những bài học sâu sắc, ý nghĩa trong thời đại hôm nay.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ 06/05/2020
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ được thể hiện trong những nguyên tắc đạo đức, chuẩn mực cơ bản bao gồm: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật cao; tích cực, chủ động, sáng tạo trong thi hành công vụ; đoàn kết, thân ái, hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp; gắn bó mật thiết với Nhân dân. Trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng, trách nhiệm xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ đòi hỏi mỗi người cán bộ, công chức cần nghiêm túc thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc trong cách mạng Việt Nam 06/05/2020
Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy cao độ trở thành sức mạnh, là động lực chủ yếu của dân tộc, một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Ngọn nguồn sức mạnh của Đảng là gắn bó máu thịt với Nhân dân 04/05/2020
Một trong những bài học sâu sắc, xuyên suốt trong 90 năm xây dựng và phát triển của Ðảng đã chỉ ra rằng, ngọn nguồn sức mạnh góp phần làm nên thắng lợi của đất nước ta qua các thời kỳ cách mạng cũng như trong công cuộc đổi mới hiện nay chính là Ðảng biết dựa vào dân, lấy dân làm gốc, gắn bó máu thịt với Nhân dân, chăm lo đáp ứng các lợi ích thiết thân của Nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để ngày càng phát huy tốt hơn tiềm năng to lớn của Nhân dân. Ðây là bài học có ý nghĩa thực tiễn quan trọng, là vấn đề căn bản mà công tác xây dựng Ðảng cần quan tâm, chú trọng.
Cầm quyền bằng pháp luật và dựa vào đức để cầm quyền - Hai vấn đề của quá trình đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng 29/04/2020
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Sự cầm quyền và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội là tất yếu khách quan của quá trình vận động lịch sử, là sự lựa chọn của Nhân dân, và là thực tế chính trị của đất nước.
90 năm - Sự phát triển nhận thức của Đảng về tư tưởng Hồ Chí Minh 28/04/2020
Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm trí tuệ truyền thống và hiện đại của dân tộc, là sự tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, mà đỉnh cao là chủ nghĩa Mác - Lênin, kết quả của thực tiễn vô cùng sinh động, phong phú và tài năng cách mạng sáng tạo và phát triển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quá trình nhận thức của Đảng về tư tưởng Hồ Chí Minh là một quá trình nhận thức từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện.
Sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề đặt ra 16/04/2020
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, ngoài các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng, vấn đề sắp xếp ổn định hệ thống đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là một trong những nhiệm vụ cấp bách và có ý nghĩa quan trọng.
Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên 05/03/2020
Trải qua hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, góp phần thúc đẩy đất nước phát triển. Những thành tựu đó đã khẳng định đường lối của Đảng ta là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đất nước và thời đại. Song, bên cạnh những thành tựu đạt được, tiến trình đổi mới vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên diễn ra phức tạp, đặt ra những thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên là vấn đề cấp bách.
"Đảng ta là đạo đức, là văn minh": Cội nguồn, hiện thực và tương lai 03/03/2020
Cách đây tròn 60 năm, ngày 05/01/1960, tại Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài nói chuyện với các đại biểu, trong đó Người nhấn mạnh và khẳng định: “Đảng ta vĩ đại vì nó bao trùm cả nước, đồng thời vì nó gần gũi tận trong lòng của mỗi đồng bào ta”, “vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”.
Nâng cao chất lượng sách lý luận, chính trị, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức 25/02/2020
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm và coi trọng mục tiêu “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Để thực hiện mục tiêu này, việc tăng cường giáo dục, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thông qua các sách lý luận, chính trị là một biện pháp quan trọng. Do vậy, nâng cao chất lượng sách lý luận, chính trị là một đòi hỏi tất yếu, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay.