Thứ năm, 05/08/2021 14:44:27 (GTM +7)

Những nhận thức lý luận mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng 26/07/2021
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại, một dấu mốc rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được chuẩn bị công phu với nhiều điểm mới, điểm nhấn; trong đó, có những nhận thức lý luận mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 19/07/2021
Nhân dịp 5 năm sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/6/2016, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, GS.TS. Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội có bài viết: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết:
Đồng Tháp phát huy vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới 07/07/2021
Xác định công tác dân vận là vấn đề cần được chú trọng trọng để tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng tỉnh Đồng Tháp đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân vận và đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Bài viết phân tích những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ranhững hạn chế trong công tác dân vận, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới tại tỉnh Đồng Tháp.
Định hướng Đại hội XIII của Đảng về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung gắn với sàng lọc cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 05/07/2021
Việc bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung đi đôi với sàng lọc, đưa ra khỏi vị trí công tác đối với những người không đủ phẩm chất, năng lực, uy tín được đề cập qua nhiều kỳ Đại hội và được đặc biệt nhấn mạnh tại Đại hội XIII của Đảng. Đây là hai mặt của một vấn đề, được Đảng ta quan tâm từ rất sớm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Giá trị trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lê nin - Cấu phần quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng 01/07/2021
Chủ nghĩa Mác - Lênin do C. Mác và Ph. Ăngghen sáng lập vào những năm 40 - 50 của thế kỷ XIX, sau đó được V.I. Lênin bổ sung, phát triển ở cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX. Từ khi chủ nghĩa Mác - Lênin ra đời cho đến nay, nhân loại đã trải qua nhiều biến cố, thăng trầm, song đời sống xã hội vẫn không nằm ngoài những quy luật phổ biến đã được các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác chỉ ra. Khẳng định giá trị và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin là yêu cầu tất yếu để kiên định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại những quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin của các thế lực thù địch.
Những điểm mới nổi bật trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng thể hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 01/07/2021
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó dự báo; đất nước đang đứng trước nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra cần phải giải quyết; cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn. Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện, trong đó có nhiều điểm mới nổi bật so với Văn kiện Đại hội XI, XII và một số Đại hội thời kỳ đổi mới, được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới 17/06/2021
nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”1. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.
Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 13/06/2021
Ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai Kết luận số 01-KL/TW, của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu tại Hội nghị. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 10/06/2021
Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có bài viết với tiêu đề “Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết quan trọng của Chủ tịch nước.
Không thể xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử 21/05/2021
Ngày 23/5/2021, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ chính thức diễn ra. Với mưu đồ phá hoại sự kiện này, các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị đang tiến hành nhiều hoạt động chống phá hết sức quyết liệt, trong đó có sự xuyên tạc về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử.