Thứ năm, 21/01/2021 18:01:44 (GTM +7)

Xây dựng Đảng vững mạnh về đạo đức 18/01/2021
Xây dựng Đảng về đạo đức là một chủ trương đúng đắn của Đảng, là tiền đề để thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, văn minh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hiện nay, việc xây dựng Đảng về đạo đức ở các tổ chức cơ sở Đảng chưa thực sự hiệu quả, chưa gắn việc thực hiện nhiệm vụ với việc rèn luyện, đánh giá đảng viên một cách công tâm, khách quan và chính xác. Bài viết tập trung làm rõ những nội dung cấp thiết trong công tác xây dựng Đảng, từ đó đề xuất giải pháp nhằm xây dựng Đảng vững mạnh về đạo đức.
Phát triển Chính phủ điện tử góp phần hiện đại hóa nền hành chính ở Việt Nam hiện nay 18/01/2021
Cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở ra một thời đại mới trong quá trình phát triển của nhân loại. Xu hướng phát triển của điện toán đám mây (cloud computing), dữ liệu lớn (big data), internet kết nối vạn vật (internet of things) và các công nghệ kỹ thuật số khác đang làm cho việc thu thập, lưu trữ, chuyển giao và phân tích dữ liệu cá nhân, tổ chức trở nên thuận tiện và đơn giản hơn. Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng tới phát triển Chính phủ số nhằm nâng cao năng lực quản trị sự phát triển quốc gia đang là một xu thế tất yếu, là mô hình phổ biến mà nhiều quốc gia hướng tới. Xây dựng Chính phủ điện tử trở thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của bất cứ chính phủ nào trên thế giới.
Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà giáo suy nghĩ về vị trí, vai trò của nhà giáo trong điều kiện hiện nay 18/01/2021
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà giáo dục vĩ đại. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục nói chung và về nhà giáo nói riêng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Nhận thức đúng đắn vai trò, vị trí của nhà giáo, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo của nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay.
Tổng tuyển cử năm 1946 - Sự khởi đầu của quá trình xây dựng chế độ dân chủ mới 06/01/2021
Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, là tiền đề, điều kiện để xây dựng và phát triển đất nước. Một trong những nhiệm vụ cấp thiết, quan trọng hàng đầu của Nhà nước Dân chủ Cộng hòa ngay sau ngày thành lập là tiến hành cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội. Cuộc tổng tuyển cử năm 1946 thành công đã thể hiện bản lĩnh chính trị kiên cường của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đặt nền móng cho chế độ bầu cử tự do, dân chủ, khơi dậy ý thức làm chủ của nhân dân; đồng thời thể hiện ý chí và khát vọng độc lập, tự do của toàn thể nhân dân Việt Nam trong việc củng cố, xây dựng chính quyền vững mạnh.
Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam: Một nhân tố quyết định thắng lợi cách mạng Việt Nam 16/12/2020
Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm xây dựng và phát huy vai trò của Mặt trận Dân tộc thống nhất và các tổ chức quần chúng cách mạng. Trong lịch sử hào hùng, vẻ vang của Đảng, không thể không kể đến những đóng góp của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam - một yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng miền Nam.
Nêu gương để xây dựng Đảng - Từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay 13/11/2020
Theo Hồ Chí Minh, nêu gương có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng Đảng, bởi thực hiện nêu gương là quá trình người đảng viên tự nhận thức, tự rèn luyện, tự sửa đổi bản thân, từ đó mới có thể chống chủ nghĩa cá nhân và giữ vững chữ “đức” của người cách mạng. Nêu gương còn là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng ta, một biện pháp hữu hiệu góp phần phòng, chống nguy cơ suy thoái của một đảng cầm quyền. Tư tưởng của Người về nêu gương, thực hành nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.
Tác phẩm Đảng ta - Một tài liệu quý cần dùng trong sinh hoạt chi bộ 09/11/2020
Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm tới chất lượng đảng viên và chất lượng sinh hoạt Đảng của chi bộ ở cơ sở, coi nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là yếu tố cơ bản để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, từ đó góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Người nhiều lần căn dặn, chỉ bảo về những yêu cầu, tiêu chuẩn của người đảng viên, của từng chi bộ thông qua các bài nói, bài viết, cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Tác phẩm Đảng ta là một ví dụ điển hình, là một tài liệu quý cần dùng trong sinh hoạt chi bộ và áp dụng trong thực tiễn công việc.
Quan điểm tự lực tự cường và đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh 09/11/2020
Hiếm thấy vĩ nhân nào mà cuộc đời và sự nghiệp cách mạng không những tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của dân tộc mình mà còn gắn liền với sự phát triển cách mạng của nhiều dân tộc khác, gắn liền với thời đại như Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh.
Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh 08/09/2020
Thực tiễn 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định sức mạnh và uy tín của Đảng. Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững đất nước.
Một số vi phạm trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và yêu cầu đối với công tác kiểm tra, giám sát 12/08/2020
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là một trong những mục tiêu quan trọng nhằm cải cách nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Cổ phần hóa DNNN tạo ra loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, trong đó có các tổ chức tài chính, tín dụng, nhà đầu tư cá nhân và đông đảo người lao động, để sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của Nhà nước và huy động thêm vốn xã hội vào phát triển sản xuất, kinh doanh; tạo động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng động, có hiệu quả cho DNNN; phát huy vai trò làm chủ thực sự của người lao động, của cổ đông và tăng cường sự giám sát của xã hội đối với doanh nghiệp; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động.