Thứ bảy, 08/08/2020 09:54:29 (GTM +7)

Chiến thắng 30/4/1975 - Sự hội tụ ý chí, khát vọng thống nhất và sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam 05/08/2020
Cách đây 45 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử của quân và dân Việt Nam đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi, đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hòa bình, độc lập, thống nhất và phát triển vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, trang sử hào hùng, chói lọi trong công cuộc dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Quân và dân Việt Nam đã đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ vì độc lập tự do, thống nhất đất nước. Thắng lợi vĩ đại đó là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, trong đó có sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Chính phủ và nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là Liên Xô, Trung Quốc, của các lực lượng dân tộc, dân chủ, hòa bình, tiến bộ trên toàn thế giới.
Xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển theo tư tưởng Hồ Chí Minh 21/07/2020
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có một tâm nguyện và ham muốn “là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Vì thế ngay sau khi nước nhà được độc lập, Người đã đưa ra những chỉ dẫn quý báu trên tất cả các lĩnh vực nhằm xây dựng và phát triển đất nước. Với tinh thần đó, bài viết tập trung làm rõ tư tưởng, những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước phát triển, liêm khiết, phục vụ Nhân dân. Từ đó, đưa ra những giải pháp cơ bản nhằm xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
Một số nội dung tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay 21/07/2020
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong quân đội là một trong những nội dung cốt lõi để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, thể hiện rõ tính đặc thù của hoạt động quân sự trong tình hình mới, góp phần định hướng tư tưởng chính trị trong quân đội.
Vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay 20/07/2020
Sau gần 35 năm Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, Việt Nam từ một trong những nước nghèo nhất thế giới đã vươn lên trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp với tăng trưởng kinh tế đạt 7,02%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 2.800 USD trong năm 20191; vai trò và vị thế của đất nước không ngừng được nâng cao. Kết quả đó là nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi, sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Từ cơ duyên với nghề báo đến sự nghiệp của nhà báo cách mạng Hồ Chí Minh 20/07/2020
Hồ Chí Minh không chỉ được biết đến là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, mà Người còn là một nhà báo mẫu mực. Hồ Chí Minh có nhiều cơ duyên với báo chí và trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người đã dành nhiều tâm huyết đối với nghề báo. Sự nghiệp báo chí cách mạng của Người đã đặt nền móng cho sự ra đời, phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Trong đó, phương châm làm báo mà Người nêu ra có giá trị to lớn và vẫn đang tiếp tục định hướng cho sự phát triển của nền báo chí cũng như cho đội ngũ những người làm báo nước ta trong tình hình mới.
“Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” 19/05/2020
Tối 18/5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” tại 5 điểm cầu: Hà Nội, Tuyên Quang, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp. Đây là chương trình trọng điểm trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) nhằm giáo dục truyền thống, ôn lại những câu chuyện về hành trình cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó rút ra những bài học sâu sắc, ý nghĩa trong thời đại hôm nay.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ 06/05/2020
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ được thể hiện trong những nguyên tắc đạo đức, chuẩn mực cơ bản bao gồm: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật cao; tích cực, chủ động, sáng tạo trong thi hành công vụ; đoàn kết, thân ái, hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp; gắn bó mật thiết với Nhân dân. Trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng, trách nhiệm xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ đòi hỏi mỗi người cán bộ, công chức cần nghiêm túc thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc trong cách mạng Việt Nam 06/05/2020
Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy cao độ trở thành sức mạnh, là động lực chủ yếu của dân tộc, một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Ngọn nguồn sức mạnh của Đảng là gắn bó máu thịt với Nhân dân 04/05/2020
Một trong những bài học sâu sắc, xuyên suốt trong 90 năm xây dựng và phát triển của Ðảng đã chỉ ra rằng, ngọn nguồn sức mạnh góp phần làm nên thắng lợi của đất nước ta qua các thời kỳ cách mạng cũng như trong công cuộc đổi mới hiện nay chính là Ðảng biết dựa vào dân, lấy dân làm gốc, gắn bó máu thịt với Nhân dân, chăm lo đáp ứng các lợi ích thiết thân của Nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để ngày càng phát huy tốt hơn tiềm năng to lớn của Nhân dân. Ðây là bài học có ý nghĩa thực tiễn quan trọng, là vấn đề căn bản mà công tác xây dựng Ðảng cần quan tâm, chú trọng.
Cầm quyền bằng pháp luật và dựa vào đức để cầm quyền - Hai vấn đề của quá trình đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng 29/04/2020
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Sự cầm quyền và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội là tất yếu khách quan của quá trình vận động lịch sử, là sự lựa chọn của Nhân dân, và là thực tế chính trị của đất nước.