Thứ năm, 17/06/2021 02:58:26 (GTM +7)

Phản bác một số luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam trong 91 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã khẳng định: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn soi đường, chỉ lối, dẫn dắt dân tộc ta, nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tuy nhiên, những năm qua, các thế lực thù địch đã và đang ra sức tuyên truyền, xuyên tạc nhằm xóa bỏ nền tảng lý luận trong đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam. Do đó, việc kiên quyết, kiên trì đấu tranh trên cơ sở nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; phản bác luận điệu xuyên tạc

1. Về luận điệu cho rằng Hồ Chí Minh đem chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam là sai lầm

Ngày 06/6/1884, Hiệp ước Patenôtre được ký kết, đánh dấu sự kiện thực dân Pháp hoàn thành việc bình định và xâm lược Việt Nam. Lúc bấy giờ, ở nước ta đã xuất hiện nhiều tư tưởng yêu nước, nhiều phong trào yêu nước với mưu cầu giành độc lập cho dân tộc, nhưng đều thất bại. Theo con đường phong kiến có các đại biểu tiêu biểu như vua Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân; theo con đường của các sĩ phu yêu nước có Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Lương Văn Can; theo con đường của giai cấp nông dân có cụ Hoàng Hoa Thám; theo con đường tư sản có Nguyễn Thái Học. Ngoài ra, còn xuất hiện nhiều xu hướng chính trị khác nhau, nhưng tất cả các phong trào yêu nước này, dù bằng bất kỳ hình thức nào, cuối cùng đều thất bại. Chúng ta không thể phủ nhận rằng, cha ông ta là những con người yêu nước và sẵn sàng hy sinh vì độc lập cho đất nước, tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan nhất, vũ khí của nhà Nho thời kỳ này không thể đánh thắng vũ khí của quân thù. Kể từ khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ lên nước ta, những thế hệ người Việt Nam yêu nước khi ấy đã chiến đấu rất kiên cường. Nhưng cho dù anh hùng và dũng cảm, tất cả các bậc tiền bối đáng kính đó đều không thể tìm được con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam.

Mang trong mình lòng yêu nước cháy bỏng, Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam khi Người bắt gặp chủ nghĩa Mác - Lênin. Tháng 7/1920, khi đọc được bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I. Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã vui mừng đến phát khóc và khẳng định đây là con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Người khẳng định, cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam phải phù hợp với đặc điểm cách mạng Việt Nam. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, song Nguyễn Ái Quốc nêu rõ cần phải chú ý điều kiện lịch sử, văn hóa của nước ta. Trong tác phẩm Báo cáo về Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã viết: “Mác đã xây dựng học thuyết của mình trên một triết lý nhất định của lịch sử, nhưng lịch sử nào? Lịch sử châu Âu. Mà châu Âu là gì? Đó chưa phải là toàn thể nhân loại. Mác cho chúng ta biết rằng sự tiến triển của xã hội trải qua ba giai đoạn: Chế độ nô lệ, chế độ nông nô, chế độ tư bản; và trong mỗi giai đoạn ấy, đấu tranh giai cấp có khác nhau. Chúng ta phải coi chừng! Các dân tộc Viễn Đông có trải qua hai giai đoạn đầu không?...”1. Từ nhận định khoa học trên, Nguyễn Ái Quốc khẳng định cần phải: “Xem xét lại chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó bằng dân tộc học phương Đông”2. Khẳng định con đường cách mạng Việt Nam theo chủ nghĩa Mác - Lênin, Người chỉ rõ, cách mạng muốn thắng lợi trước hết phải có Đảng lãnh đạo, nhưng Đảng có vững cách mạng mới thành công. Tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế III (Quốc tế cộng sản) do V.I. Lênin sáng lập. Trong Học thuyết về chính đảng kiểu mới của giai cấp công nhân của V.I. Lênin, đảng cộng sản là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa xã hội khoa học và phong trào công nhân. Nhưng Nguyễn Ái Quốc cho rằng, luận điểm này chỉ đúng với các nước phương Tây, khi giai cấp công nhân đã bước lên vũ đài chính trị với tư cách là một lực lượng chính trị độc lập, được lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin dẫn đường. Các nước phương Đông, trong đó có Việt Nam khi đó bị chủ nghĩa thực dân thống trị, nền kinh tế hết sức lạc hậu, què quặt, công nghiệp gần như chưa phát triển, giai cấp công nhân tuy đã ra đời và sống khá tập trung song còn nhỏ lẻ, chưa đại diện cho toàn bộ phong trào dân tộc. Từ nhận thức đổi mới và sáng tạo này, Nguyễn Ái Quốc đã định hướng đúng đắn cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam - sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Người đánh giá cao và khẳng định giá trị của chủ nghĩa dân tộc Việt Nam: “Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước (…). Cũng chủ nghĩa dân tộc đã thúc đẩy các nhà buôn An Nam cạnh tranh với người Pháp và người Trung Quốc; nó đã thúc giục thanh niên bãi khóa, làm cho những nhà cách mạng trốn sang Nhật Bản, làm vua Duy Tân mưu tính khởi nghĩa năm 1917”3.

Nguyễn Ái Quốc cho rằng, giai cấp tư sản dân tộc ở các nước thuộc địa bị chèn ép nên hầu hết không có thế lực gì, vì vậy, không thể quy kết cho họ đã về phe đế quốc: “Tư bản bản xứ đã thuộc tư bản Pháp, vì tư bản Pháp hết sức ngăn trở sức sinh sản làm cho công nghệ bản xứ không thể mở mang được. Còn về nông nghệ một ngày một tập trung đã phát sinh ra lắm khủng hoảng, nông dân thất nghiệp nhiều. Vậy tư bản bản xứ không có thế lực gì ta không nên nói cho họ đi về phe đế quốc được”4. Vì vậy, “Đảng tập hợp hoặc lôi kéo phú nông, tư sản và tư sản bậc trung”5. Theo Đại hội VI Quốc tế Cộng sản, toàn bộ giai cấp địa chủ ở các nước thuộc địa đều là giai cấp phải đánh đổ, thì trong cương lĩnh, những người thành lập Đảng lại khẳng định: “Chỉ bọn đại địa chủ mới có thế lực và đứng hẳn về phe đế quốc chủ nghĩa”6; “Còn đối với bọn phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư bản An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, ít lâu mới làm cho họ đứng trung lập”7. Đối với tiểu tư sản, trí thức ở các nước thuộc địa, trong khi Đại hội VI Quốc tế Cộng sản ngăn rằng, không được liên minh với họ, thì trong cương lĩnh, những người thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 lại khẳng định: “Đảng phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức… để kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp”8.

Vừa qua, nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong bài trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói Việt Nam, Tiến sĩ Evgeny Kobelev, chuyên gia nghiên cứu khoa học cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã khẳng định lại một lần nữa sự sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh khi tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin. Ông cho rằng, Hồ Chí Minh đã học tập kinh nghiệm Cách mạng Tháng Mười Nga một cách sáng tạo nên trong quá trình làm cách mạng ở Việt Nam, Hồ Chí Minh đã tránh khỏi những sai lầm của Đảng Cộng sản Bônsêvích: Một là, Đảng Bônsêvích từ chối hợp tác với các lực lượng cách mạng khác nhưng Hồ Chí Minh thì ngược lại. Người đã thành lập Mặt trận Việt Minh và tất cả những người yêu nước có thể tham gia vào mặt trận này. Hai là, Đảng Bolshevik chống lại tất cả các tôn giáo, nhất là Công giáo, đây là nguyên nhân gây ra một cuộc nội chiến. Hồ Chí Minh thì ngược lại, tất cả những người theo tôn giáo đều có thể tham gia vào Mặt trận Việt Minh. Ba là, Chính phủ cách mạng Liên Xô đã tiêu diệt nhà vua và cả gia đình nhà vua Nicolas II. Ngược lại, Hồ Chí Minh không tiêu diệt vua Bảo Đại mà đề nghị vua Bảo Đại làm Tổng cố vấn (Cố vấn tối cao) của Chính phủ cách mạng9 và còn được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa I. Tiến sĩ Evgeny Kobelev cho biết, một trong những nguyên nhân khiến Liên Xô sụp đổ vào năm 1991 chính là các phe đối lập ở Liên Xô đã triệt để lợi dụng ba sai lầm này của Đảng Bônsêvích để chống lại Chính phủ Liên Xô, trên cơ sở đó làm Liên Xô tan rã10.

Bằng tư duy sáng tạo, ngay sau khi về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam, với tư tưởng xuyên suốt “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để tiến tới xã hội cộng sản”, Hồ Chí Minh đã phát hiện sức mạnh của lòng dân và tập trung xây dựng lực lượng chính trị bằng tổ chức Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh). Đường lối của Mặt trận Việt Minh là quy tụ tất cả các giới đồng bào vì mục tiêu chung là đấu tranh giành độc lập cho dân tộc. Đó chính là lý do mà năm 1945, khi Đảng Cộng sản Đông Dương chỉ có hơn 5 nghìn đảng viên nhưng đã lãnh đạo nhân dân làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại. Đó thật sự là cuộc cách mạng kết tinh sức mạnh của nhân dân dưới sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rõ ràng, chỉ từ khi Nguyễn Ái Quốc bắt gặp chủ nghĩa Mác- Lênin, truyền bá vào Việt Nam, thành lập chính đảng chân chính lãnh đạo cách mạng Việt Nam mới giải quyết được tất cả những khủng hoảng trong đường lối cứu nước. Nhờ được chỉ lối, đưa đường của học thuyết tiến bộ, phù hợp với Việt Nam mà nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đứng lên giành độc lập, đấu tranh thống nhất đất nước và xây dựng đất nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Từ đó đến nay, trong mỗi giai đoạn lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng sáng tạo. Trong bài viết “Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII- Con đường đi đến thành tựu mới” đăng trên Tạp chí Thế giới đa cực ngày 12/01/2021, Tiến sĩ Evgeny Kobelev khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, từ những ngày đầu hoạt động cho đến nay đã không ngừng thể hiện là một Đảng sáng tạo, có những quyết sách táo bạo, quy tụ sự đoàn kết, sức mạnh toàn dân tộc”11.

2. Phải chăng Việt Nam theo chủ nghĩa Mác - Lênin nên bị cô lập và chậm phát triển?

Việc nói rằng Việt Nam theo chủ nghĩa Mác - Lênin nên bị thế giới cô lập và chậm phát triển là hoàn toàn sai sự thật. Bởi hiện nay, mặc dù đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản theo chủ nghĩa Mác - Lênin nhưng Việt Nam không những không bị cô lập mà còn có quan hệ rộng rãi với rất nhiều quốc gia trên thế giới. Trong tổng số 193 nước thành viên của Liên hợp quốc (LHQ), Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 189 nước. Việt Nam hai lần được bầu vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ với số phiếu ủng hộ gần như tuyệt đối. Năm 2021, với vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, “Việt Nam đã công bố bảy ưu tiên quan trọng được thế giới ủng hộ và thúc đẩy bảy ưu tiên rất mạnh; có sáng kiến và thúc đẩy thành lập ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh (ngày 27/12). Ngoài ra, Nghị quyết về hợp tác ASEAN - LHQ do Việt Nam thay mặt ASEAN chủ trì soạn thảo nội dung và thương lượng đã được LHQ thông qua với con số kỷ lục là 110 nước đồng bảo trợ”12. Tính đến hết năm 2020, Việt Nam có 3 đối tác chiến lược toàn diện, 17 đối tác chiến lược (bao gồm cả ba đối tác chiến lược toàn diện) và 13 đối tác toàn diện.

Đảng Cộng sản Việt Nam có quan hệ với 228 đảng tại 112 nước trên thế giới, trong đó có 59 đảng cầm quyền và 39 đảng tham chính (số liệu đầu năm 2020). Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra đã nhận được 253 bức điện chúc mừng của các chính đảng, các nhà lãnh đạo trên thế giới. Tiếp đến, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được 369 thư, điện mừng của 167 chính đảng; 18 đảng bộ, cơ quan của các đảng, các nước; 6 tổ chức khu vực và quốc tế; 130 tổ chức chính trị, xã hội, hữu nghị, nhân dân; 26 cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và 21 cá nhân đến từ 93 quốc gia.

Sau 35 năm đổi mới đất nước, quy mô nền kinh tế Việt Nam đã tăng 12 lần, GDP bình quân đầu người tăng 8,3 lần, dự trữ ngoại hối so với năm 1997 tăng 47,6 lần, lên gần 100 tỷ USD. Tỷ lệ người nghèo từ trên 80% dân số đến nay chỉ còn dưới 3%, và Việt Nam được nhiều tổ chức quốc tế có uy tín đánh giá là hình mẫu trong xóa đói giảm nghèo. Việt Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ tư Đông Nam Á, được đánh giá là một trong 40 nền kinh tế mới nổi thành công nhất trên thế giới. Việt Nam cũng chính thức vượt thu nhập bình quân đầu người của Philíppin và vươn lên đứng thứ sáu trong khu vực ASEAN, sau Xingapo (58.483,9 USD), Brunây (23.116,7 USD), Malaixia (10.192,4 USD), Thái Lan (7.295,1 USD) và Inđônêxia (4.038,4 USD), v.v.. Đặc biệt, trong khi cả thế giới chao đảo trước đại dịch Covid-19 thì Việt Nam đã trở thành một quốc gia chống dịch thành công và hiệu quả nhất theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF): “Thành công của Việt Nam trong phòng, chống đại dịch Covid-19 cho thấy một minh chứng điển hình về cách một quốc gia đang phát triển có thể chống lại đại dịch, đem đến một bài học ý nghĩa đối với các nước đang phát triển khác”13. Viện Nghiên cứu Đông - Nam Á có trụ sở tại Xingapo đánh giá: “Thành công của Việt Nam trong việc kiểm soát đại dịch và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2020 đã giúp nâng cao vị thế quốc tế và tầm quan trọng chiến lược của Việt Nam ở Thái Bình Dương”14.

Trong những ngày Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, hàng loạt các hãng thông tấn lớn trên thế giới đã đưa tin về những thành tựu ấn tượng của Việt Nam. Tạp chí Thế giới đa cực ngày 12/01/2021 đăng bài viết “Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII - Con đường đi đến thành tựu mới” của Tiến sĩ Evgeny Kobelev, trong đó nêu những thành tựu nổi bật của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tin tưởng Việt Nam sẽ trở thành “một quốc gia thịnh vượng và hạnh phúc”, “một quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”15. Hãng tin Reuters cũng nhấn mạnh thành tựu nổi bật của Việt Nam trong năm 2020: “Việt Nam đã chứng kiến nền kinh tế vượt bậc trong số các nước châu Á, kiểm soát tốt đại dịch Covid-19 nhờ các biện pháp cách ly nghiêm ngặt, xét nghiệm và truy vết. Nhờ đó, cho đến nay, Việt Nam mới ghi nhận hơn 1.500 ca mắc Covid-19 và 35 ca tử vong, thấp hơn rất nhiều so với hầu hết các quốc gia khác. Hãng tin Anh cho hay, Việt Nam đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP trung bình đạt 7% trong 5 năm tới”16. Tờ South China Morning Post (SCMP, Trung Quốc) gây ấn tượng mạnh với số báo ra trước ngày khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam với Quốc kỳ Việt Nam được in trọn vẹn một trang kèm dòng chữ chú thích: “Ngôi sao đang lên của châu Á”17. Đài BBC (Anh) ngày 25/01/2021 đưa tin, Việt Nam đang tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII để lựa chọn người lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 được khống chế thành công và một nền kinh tế năng động, đầy tiềm năng phát triển. Tác giả Andreas Illmer đưa ra một loạt những dẫn chứng khẳng định vị trí quan trọng của đất nước hình chữ S đối với khu vực: “Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á và đang đóng vai trò nòng cốt trong việc bảo đảm ổn định trong khu vực. Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam đang duy trì mối quan hệ hợp tác tốt với cả hai cường quốc là Mỹ và Trung Quốc. Việt Nam đã và đang là điểm đến đầu tư của nhiều công ty đa quốc gia, trong đó tập đoàn khổng lồ công nghệ như Apple và Samsung đã đầu tư nhiều tỷ đôla tại đây”18, v.v..

3. Về luận điệu cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết ngoại lai và “đã chết”

Bất kỳ một chính đảng nào khi ra đời đều cần rất nhiều các điều kiện khác nhau, trong đó điều kiện cơ bản nhất là phải có học thuyết làm cơ sở nền tảng tư tưởng. Việc Việt Nam lựa chọn và kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin: trước hết là do lợi ích mà chủ nghĩa Mác - Lênin mang lại cho Việt Nam; hai là, do đặc điểm về lịch sử, xã hội Việt Nam; ba trong bối cảnh hiện nay, việc vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị đối với sự phát triển của Việt Nam. Nếu nói rằng chủ nghĩa Mác - Lênin là ngoại lai, không phù hợp với Việt Nam, điều này hoàn toàn là ngụy biện. Chúa Jesus sinh ra ở Trung Cận Đông nhưng đến nay vẫn có hàng tỷ người ở khắp nơi trên trái đất tin và đi theo đạo của Ngài. Đạo Phật sinh ra từ xứ Ấn Độ cổ, nhưng hiện nay, có rất nhiều người trên thế giới theo đạo Phật không phải chỉ ở Ấn Độ…

 Thực tế hiện nay, mặc dù phong trào cộng sản và công nhân quốc tế phải gánh chịu tổn thất vô cùng to lớn bởi sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Liên Xô và các nước Đông Âu, đồng thời đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn, thử thách, song đây chỉ là sự sụp đổ của một mô hình trong thực tế - một mô hình máy móc, rập khuôn, không đúng với bản chất của chủ nghĩa Mác, chứ không phải là sự sụp đổ của một hệ tư tưởng. CNXH vẫn luôn có sức hấp dẫn, chinh phục hàng tỷ người trên hành tinh. Mặc dù, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn và thử thách, nhưng những tư tưởng của Mác vẫn còn nguyên giá trị. Thực tế lịch sử đã chứng minh rằng, nhờ Mác mà chủ nghĩa tư bản (CNTB) đã điều chỉnh rất nhiều phương pháp và cách thức hoạt động của nó - ngày nay gọi là CNTB thích nghi. Mặc dù, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ngày nay đã phát triển đến một trình độ cao, tạo ra lực lượng sản xuất khổng lồ, nhưng mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất vẫn diễn ra hết sức gay gắt. Chủ nghĩa tư bản phải thường xuyên đương đầu với những cuộc khủng hoảng nặng nề, với nhiều nguy cơ suy thoái và nạn thất nghiệp của hàng chục triệu người. Năm 2008, “cơn bão khủng hoảng tài chính” đã càn quét nước Mỹ gây nên suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong lúc đó, ở phương Tây, nhiều người đổ xô đi tìm mua, đọc bộ Tư bản của C. Mác và cuốn sách này trở thành cuốn sách bán chạy nhất năm 2008. Mặc dù thay đổi và điều chỉnh, song bản chất bóc lột của CNTB vẫn không thay đổi. Khi nào những mâu thuẫn trong lòng xã hội tư bản còn tồn tại, thì khi ấy chủ nghĩa Mác vẫn còn nguyên giá trị, sẽ mãi là ánh sáng chỉ đường cho hoạt động của con người vì sự tiến bộ của nhân loại.

Mặc dù, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế hiện nay đang đứng trước những thử thách nặng nề, nhưng nhìn toàn cục sự phát triển lực lượng sản xuất vẫn tạo ra những tiền đề khách quan để giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Do đó, luận điểm của Mác và Ăngghen về nền công nghiệp lớn hiện đại tạo ra những tiền đề vật chất và xã hội để thủ tiêu chế độ người bóc lột người vẫn còn nguyên giá trị khoa học. Có lẽ vì vậy mà ở khắp mọi nơi trên thế giới, nhiều học giả, nhiều nhà nghiên cứu đã tìm đến Mác. Năm 1999, trường Đại học Cambridge (Anh) tổ chức bình chọn nhà tư tưởng số một thiên niên kỷ thứ hai, kết quả là C. Mác đứng đầu, A. Anhxtanh - nhà khoa học lớn, đứng thứ hai. Năm 1995, một đại hội quốc tế về Mác đã được tổ chức tại Paris quy tụ hơn 500 đại biểu là những nhà chính trị, nhà triết học trên thế giới; các đại biểu đã thống nhất đánh giá: “Gương mặt Mác vẫn là biểu tượng của sự phủ nhận trật tự đang thống trị và tư tưởng của Mác vẫn giữ nguyên tầm quan trọng của nó trong thế giới hiện đại”19. Một nhà khoa học Mỹ, người được giải thưởng Nobel về kinh tế đã từng phát biểu: “Mác là một nhân vật quá lớn để chúng tôi không thể để dành riêng Mác cho những người cộng sản”20. Trong tác phẩm được xuất bản với tựa đề Tại sao Mác đúng?, T. Eagleton, Giáo sư Trường Đại học Tổng hợp Lancaste (Anh) đã chứng minh sự phê phán của Mác đối với chủ nghĩa tư bản vẫn còn nguyên giá trị, mặc dù chủ nghĩa tư bản có thay đổi nhất định. Những hiện tượng của chủ nghĩa tư bản hiện đại như tư bản thương mại, tư bản độc quyền, “toàn cầu hóa”… đã được Mác nhìn thấy trước đó trong các phê phán của mình. Trong tác phẩm này, T. Eagleton đồng thời vạch rõ CNTB dù có lúc đạt được hiệu quả nhưng nó đã làm được điều đó bằng cái giá kinh hoàng của nhân loại. Đó là sự mất tự do được ngụy tạo bằng tự do, là bất công trong tình cảnh phân biệt giàu nghèo gia tăng, là nạn diệt chủng và phân biệt chủng tộc, là cưỡng bức, tước đoạt, áp đặt, tìm kiếm lợi nhuận bằng mọi giá, “là vô trách nhiệm với sự tồn vong của nhân loại. Tức là con đường tư bản chủ nghĩa đang đi cũng là đang đe dọa, phá hủy toàn bộ hành tinh này”21.

Có thể khẳng định, Nguyễn Ái Quốc tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin và truyền bá vào Việt Nam, song Người tiếp thu và thực hành một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn và lịch sử Việt Nam. Lịch sử luôn luôn tiến triển theo chiều hướng sự vật sau bao giờ cũng hoàn thiện hơn sự vật trước. Mác và Ăngghen sống ở thế kỷ XIX, Lênin sống ở đầu thế kỷ XX, các ông không thể vẽ ra một mô hình chung. Học thuyết của các ông là học thuyết “mở”, những người đi sau cần kiên định những nội dung có tính chất nguyên tắc mà nếu bỏ nó thì nền tảng sẽ sụp đổ, đồng thời tiếp tục bổ sung, phát triển để phù hợp với thực tiễn sinh động.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định “kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” là hoàn toàn phù hợp, là sự tiếp nối sáng tạo từ lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. 

1, 2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t. 1, tr. 509, 510, 511.

4, 6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 3, tr. 1.

5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 3, tr. 4.

7,8. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 3, tr. 3.

9,10.https://vovworld.vn/vi-VN/khach-moi-cua-vov/hoc-gia-nga-lam-theo-tu-tuong-ho-chi-minh-viet-nam-se-ngay-cang-gianh-nhieu-thang-loi-823576.vov.

11. https://vov.vn/chinh-tri/hoc-gia-nga-dai-hoi-dang-cong-san-viet-nam-lan-thu-xiii-con-duong-di-den-thanh-cong-moi-830256.vov.

12. https://plo.vn/thoi-su/nganh-ngoai-giao-viet-nam-thang-lon-965926.html.

13.https://nhandan.com.vn/binh-luan-quoc-te/imf-de-cao-mo-hinh-chong-dich-covid-19-cua-viet-nam-581579/.

14. Vũ Khoan: “Năm dị thường”, báo Thời Nay, số Xuân 2021, tr. 8.

15. https://vov.vn/chinh-tri/hoc-gia-nga-dai-hoi-dang-cong-san-viet-nam-lan-thu-xiii-con-duong-di-den-thanh-cong-moi-830256.vov.

16.https://baotintuc.vn/the-gioi/truyen-thong-quoc-te-dua-tin-ve-dai-hoi-xiii-cua-dang-cong-san-viet-nam-20210125093940005.htm.

17.https://tuoitre.vn/bao-hong-kong-in-nguyen-trang-quoc-ky-viet-nam-danh-6-trang-viet-ve-dai-hoi-dang-xiii-20210125164126694.htm.

18.https://www.qdnd.vn/tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang/tin-tuc/bao-chi-nuoc-ngoai-ca-ngoi-viet-nam-truoc-ngay-khai-mac-dai-hoi-dang-lan-thu-xiii-650107.

19. Dẫn theo Thế Nguyễn:Vẫn tin một mùa xuân phía trước, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 12/01/2013.

20. Hoàng Chí Bảo (Chủ biên): Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nxb. Chính trị - Hành chính, Hà Nội, 2013, tr. 292.

21. T. Eagleton: Tại sao Mác đúng?, Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính, Hà Nội, 2014, tr. 19-21.

TS. VŨ TRUNG KIÊN

Học viện Chính trị khu vực II

Chia sẻ:

Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 13/06/2021
Ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai Kết luận số 01-KL/TW, của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu tại Hội nghị. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 10/06/2021
Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có bài viết với tiêu đề “Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết quan trọng của Chủ tịch nước.
Nguyễn Tất Thành và con đường cứu nước 03/06/2021
Ngày 05/6/1911, tại Bến Nhà Rồng, người thanh niên Việt Nam yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lên tàu buôn Đô đốc Latouche Tréville với mong muốn học hỏi những tinh hoa và tiến bộ từ các nước để trở về giúp đỡ, giải phóng đồng bào mình khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu hành trình tìm đường cứu nước của Văn Ba - Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Lựa chọn ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành thể hiện sự tiếp bước của cha anh nhưng đầy sáng tạo và đổi mới. Vào thời điểm đó, không ai biết rằng vận mệnh của dân tộc Việt Nam đã gắn liền với quyết định ra đi của một con người mà lịch sử đã chứng tỏ là sáng suốt và phi thường ấy.