Thứ năm, 05/08/2021 13:40:33 (GTM +7)

Đồng Tháp phát huy vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Tóm tắt: Xác định công tác dân vận là vấn đề cần được chú trọng trọng để tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng tỉnh Đồng Tháp đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân vận và đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Bài viết phân tích những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ranhững hạn chế trong công tác dân vận, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới tại tỉnh Đồng Tháp.

Từ khóa: công tác dân vận; tỉnh Đồng Tháp; mô hình hay, cách làm mới

  1. Đồng Tháp có nhiều mô hình, cách làm mới trong công tác dân vận

Công tác dân vận có vai trò quan trọng, vừa là tiền đề, vừa là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, củng cố, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “… Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”1. Cho nên, dân vận là vấn đề chiến lược của Đảng, là phương thức vận động, tồn tại và phát triển của Đảng.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác dân vận, trong thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về công tác dân vận, đặc biệt là quan tâm lãnh đạo đổi mới công tác dân vận, khơi gợi và định hướng mạnh mẽ tinh thần chăm chỉ - tự lực - hợp tác trong nhân dân, nhất là mô hình tự quản của cộng đồng dân cư, tạo sự đồng thuận trong xã hội, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa ý Đảng với lòng dân; công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ dân vận các cấp tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn và chuẩn hóa. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới, chủ động nắm bắt tình hình đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua các nhóm zalo nội bộ, thực hiện đa dạng hóa, chuyển đổi phương thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm thích ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19; quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân được chăm lo, bảo vệ; hoạt động giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, 100% cấp ủy các cấp đã xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận. Cùng với đó, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Thành ủy, Huyện ủy thường xuyên gặp gỡ các đơn vị để đưa ra chủ trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về cơ chế, kinh phí và công tác cán bộ. Bên cạnh đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cũng thường xuyên gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tiêu biểu để nắm bắt tình hình và trực tiếp chỉ đạo vướng mắc của cơ sở; Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh luôn chủ động phân công cán bộ tham dự sinh hoạt chi hội... Cùng với đó, công tác phối hợp tuyên truyền, vận động được xác định rõ về nội dung, nhiệm vụ và trách nhiệm, khắc phục dần biểu hiện hành chính trong hoạt động. Các mô hình, phong trào thi đua được phát huy, nhân rộng, xuất phát từ nguyện vọng, lợi ích của đoàn viên, hội viên, qua đó đã vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các đề án lớn của tỉnh và địa phương. Tỉnh đã định hướng chủ trương, liên kết trách nhiệm trong hệ thống chính trị nhằm tập hợp nhân dân tham gia các mô hình tự quản, liên kết ở cộng đồng dân cư như mô hình Hội quán, Tổ nhân dân tự quản. Hiện nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có 100 Hội quán với gần 5.500 thành viên, 22 hợp tác xã được thành lập từ Hội quán; 12.587 Tổ nhân dân tự quản với hơn 428.000 hộ thành viên2. Bên cạnh đó, công tác rà soát, quản lý, phát triển đoàn viên, hội viên được chú trọng, kịp thời nắm bắt và phản ánh tình hình của nhân dân. Hoạt động giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền có chuyển biến tích cực. Dân chủ ở cơ sở được phát huy.. Bên cạnh đó, nhiều cấp ủy đã thay đổi phương thức đánh giá chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội bằng công việc, sản phẩm cụ thể thông qua cơ chế giao việc. Để đánh giá hiệu quả công tác dân vận, các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên sơ kết, tổng kết việc quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận sát với yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn của địa phương;

Công tác dân vận chính quyền có nhiều chuyển biến và đạt hiệu quả tích cực, với phương châm “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”,cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã nâng cao ý thức, trách nhiệm, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch, bám sát cơ sở, gần dân và sẵn sàng phục vụ nhân dân. Đồng thời, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các sở, ngành về công tác dân vận chính quyền để làm cơ sở đánh giá chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính cũng đạt được nhiều kết quả tích cực3: tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên đáng kể; quy chế dân chủ cơ sở được phát huy; nhiều chương trình, mô hình, cách làm mới được nhân rộng ra toàn tỉnh như: chương trình “Chính quyền đối thoại với nhân dân qua sóng phát thanh” của huyện Lai Vung và huyện Cao Lãnh, mô hình “Chính quyền thân thiện” của huyện Tân Hồng,  “Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại nhà, giải quyết hồ sơ ngoài giờ hành chính” của huyện Châu Thành, “Giải quyết thủ tục hành chính lưu động tại nhà dân” của huyện Hồng Ngự, “Thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua zalo” của thành phố Sa Đéc…

Bên cạnh đó, công tác dân vận của lực lượng vũ trang tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được các đơn vị tích cực triển khai thực hiện như: mô hình “Gia đình cán bộ, chiến sỹ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Tổ tự quản đường biên mốc giới”, “Hũ gạo tình thương”, “Trạm dừng chân nghĩa tình”, “Camera an ninh”, “Gắn biển số điện thoại”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”4. Đặc biệt, mô hình “Tết Quân - Dân” đã có sự lan tỏa rộng khắp, hiệu quả hoạt động của mô hình đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, lực lượng vũ trang đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ, tuần tra, kiểm soát tình hình nhân dân qua lại khu vực biên giới, duy trì các chốt trực, nhất là đường mòn, lối mở, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép, hỗ trợ người dân cách ly tập trung theo quy định, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, công tác dân vận trong hoạt động tôn giáo được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm. Mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội với các chức sắc,  tín đồ tôn giáo ngày càng hài hòa, thân thiện. Nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả trong công tác tôn giáo được phát huy như: mô hình “Câu lạc bộ tôn giáo tham gia vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, “Xóm đạo bình yên”… Qua đó, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chính sách an sinh xã hội của tỉnh. Nhìn chung, các tổ chức tôn giáo đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động tín đồ chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các giáo lý, giáo luật. Các cơ quan nhà nước đã giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị của các tổ chức tôn giáo trên cơ sở tuân thủ pháp luật.

Những kết quả đạt được ở trên là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh Đồng Tháp. Hiện nay, cấp tỉnh và 12/12 đơn vị cấp huyện đã phân công một đồng chí ủy viên Ban Thường vụ phụ trách công tác dân vận, trực tiếp làm Trưởng ban Dân vận, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phân công một đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác dân vận; cấp xã phân công một đồng chí phó bí thư phụ trách công tác dân vận (trong đó, có 68/143 xã, phường, thị trấn đã thực hiện mô hình phó bí thư đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc). Đa số cán bộ khi được phân công làm công tác dân vận đều phát huy tốt năng lực, sở trường công tác, tinh thần trách nhiệm và uy tín ngày một nâng lên. Có được kết quả này là do sự cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Điều này góp phần giúp công tác dân vận đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua, công tác dân vận vẫn còn còn những hạn chế, yếu kém. Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận chưa thật sự đầy đủ và toàn diện, chưa gắn nhận thức với hành động, còn xem nhẹ công tác dân vận; công tác triển khai, quán triệt, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, tỉnh về công tác dân vận tại một số nơi còn chậm, chưa cụ thể; việc bố trí cán bộ còn chưa hợp lý; vai trò tham mưu, đề xuất của ban dân vận cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nơi, có lúc chưa kịp thời. Một số cấp ủy còn chậm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo đối với công tác dân vận, ; việc chỉ đạo nắm bắt tình hình của nhân dân chưa thực sự đầy đủ và kịp thời. Công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chưa đạt hiệu quả cao. Việc đổi mới nội dung, phương thức phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân còn chậm; công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền còn hạn chế; hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, củađoàn viên và hội viên ở cơ sở chưa đem lại hiệu quả cao; hoạt động của chi đoàn, chi hội chưa thực sự sôi nổi5... từ đó, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của công tác dân vận.

  1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, trong thời gian tới, Đồng Tháp cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác dân vận để hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong trong tỉnh nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của công tác dân vận nhằm nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đồng thời, tỉnh cần đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, sáng tạo, hướng đến sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Hai là, các cấp ủy, tổ chức đảng cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức lãnh đạo đối với công tác dân vận của hệ thống chính trị, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Định hướng chủ trương, nhiệm vụ công tác dân vận kịp thời, sát thực tế; sắp xếp, bố trí cán bộ làm công tác dân vận có năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; giải quyết tốt mối quan hệ giữa các cấp chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao; quan tâm, giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

Ba là, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận. Tăng cường phối hợp, thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tổ chức thực hiện tốt hoạt động giám sát và phản biện xã hội, hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bốn là, tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, lấy sự hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp làm thước đo cho việc duy trì và nâng cao chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh tại Việt Nam (PAPI) và chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chính quyền số… Thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về dân chủ ở cơ sở, công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân; tập trung xử lý dứt điểm những vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, các điểm nóng về an ninh, trật tự, xã hội.

Năm là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận trong lực lượng vũ trang, thường xuyên phối hợp tổ chức phát động sâu rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ vững chắc tuyến biên giới, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội với các tổ chức tôn giáo. Kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức tôn giáo về hoạt động an sinh, từ thiện xã hội.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t. 6, tr. 234.

2, 5. Tỉnh ủy Đồng Tháp: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), Đồng Tháp, tháng 12/2020, tr. 57, 59.

3. Từ năm 2019 đến nay, Đồng Tháp luôn đứng vị trí thứ 2 về chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Với kết quả này, Đồng Tháp nối dài thành tích 13 năm liên tục nằm trong nhóm đầu cả nước. 

4. Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp: Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học về vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận trong tình hình hiện nay, Đồng Tháp, ngày 06/5/2021, tr. 4.

ThS. PHẠM NGỌC HÒA

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Tháp

ThS. TRIỆU THANH SƠN

Trường Chính trị Thành phố Cần Thơ

Chia sẻ:

ASEAN tiến triển tích cực trong xây dựng Cộng đồng trên cả 3 trụ cột 03/08/2021
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chỉ rõ, ASEAN cần quan tâm hỗ trợ các vùng miền kém phát triển trong ASEAN, bao gồm Tiểu vùng Mê Công, trong thu hẹp khoảng cách phát triển đang gia tăng ở khu vực do ảnh hưởng của đại dịch; đồng thời lồng ghép vấn đề này trong triển khai Kế hoạch công tác sáng kiến hội nhập ASEAN (IAI) giai đoạn IV.
Đoàn kết và thống nhất là nền tảng cho sức mạnh của ASEAN 02/08/2021
Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh đoàn kết và thống nhất là nền tảng cho sức mạnh của ASEAN; trước tác động kinh tế - xã hội nặng nề của đại dịch, hơn bao giờ hết, ASEAN cần phát huy mạnh mẽ nội lực của một Cộng đồng tự cường và gắn kết, khẳng định vai trò và trách nhiệm với chính sự phát triển của khu vực.
Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm và triển vọng năm 2021 02/08/2021
Đợt bùng phát đại dịch Covid-19 lần thứ tư tại Việt Nam có số ca nhiễm tăng mạnh, khiến Chính phủ và một số địa phương, trong đó có cả ba thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, phải dồn lực thực hiện các biện pháp chống dịch. Tuy vậy, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 6 tháng đầu năm 2021 tăng 5,64%. Đó là kết quả của sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đúng đắn của Đảng và Chính phủ, sự chung sức, đồng lòng của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.