Thứ năm, 17/06/2021 02:46:46 (GTM +7)

Những ấn phẩm tiêu biểu của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu tại Lễ công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2020

Sáng 23/7/2020, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2020. Tại buổi lễ, các đầu sách tiêu biểu, được lựa chọn giới thiệu chia thành các chủ đề chính: sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; sách phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sách kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; cùng một số tác phẩm quan trọng, có giá trị nghiên cứu chuyên sâu của các tác giả trong và ngoài nước. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số ấn phẩm tiêu biểu.

SÁCH BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới (Ban Tuyên giáo Trung ương) tập hợp các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận. Nội dung cuốn sách cho thấy, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, với nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ bằng lý luận, lời nói hay nghị quyết mà phải bằng hành động thực tiễn, “nói đi đôi với làm”, xây dựng, chỉnh đốn Đảng thành công để Đảng ta thực sự là một chính đảng cách mạng và nhân văn của giai cấp công nhân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.


Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (Tạp chí Quốc phòng toàn dân) tập hợp các bài viết đăng trên Tạp chí Quốc phòng toàn dân từ năm 2016 đến nay. Với lập trường kiên định, vững vàng, lập luận sắc sảo, các bài viết trong cuốn sách phân tích, làm rõ cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, nhận diện thủ đoạn và phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế thực thù địch, phản động, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Dân chủ, nhân quyền - mũi nhọn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch (Trung tâm Thông tin khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng) cung cấp những vấn đề cơ bản về dân chủ, nhân quyền; tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước ta về dân chủ, nhân quyền; những thành tựu đạt được trong việc thực thi dân chủ, nhân quyền ở nước ta và những hạn chế cần khắc phục. Đặc biệt, cuốn sách đã phân tích, làm rõ các đối tượng và hoạt động chống phá về dân chủ, nhân quyền của các thế lực thù địch; những nỗ lực bền bỉ, kiên quyết mà Đảng, Nhà nước, quân đội và Nhân dân ta đã và đang đấu tranh nhằm bảo vệ sự nghiệp đổi mới, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
SÁCH PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
Chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Nguyễn Phú Trọng) tuyển chọn những bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội. Bên cạnh đó, cuốn sách giới thiệu một số văn bản của Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2021-2026.


Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII) làm rõ các vấn đề cơ bản về quan điểm, đường lối, chiến lược của cách mạng nước ta trên cơ sở trình bày nhận thức và thực tiễn 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011 - Cương lĩnh năm 2011), đồng thời tổng kết và đánh giá 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991. Trên cơ sở đó, cuốn sách đưa ra những dự báo về bối cảnh trong nước và quốc tế trong 10 năm tới (2021-2030), từ đó đề xuất tiếp tục bổ sung, phát triển nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; đồng thời, đề xuất những định hướng lớn, giải pháp xây dựng, phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (Tài liệu phục vụ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến) (Ban Tuyên giáo Trung ương) trình bày tổng quan những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; phân tích và đánh giá tổng quát những ưu điểm cũng như những hạn chế, khuyết điểm trong kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới trên cơ sở những thành tựu đã đạt được; từ đó, chỉ ra định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030 trên các lĩnh vực.
SÁCH KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An sưu tầm, biên soạn) được xuất bản bằng hai ngôn ngữ Việt - Anh với hơn 700 trang tư liệu ảnh quý. Cuốn sách đã hệ thống, khắc họa sinh động, sâu sắc những hoạt động quốc tế, hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thể hiện phong phú tư tưởng, nghệ thuật, phong cách ngoại giao đặc sắc của Người, đồng thời thể hiện tình cảm thắm thiết, niềm tin yêu, kính trọng và sự tôn vinh của Đảng, dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
50 năm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch) tập hợp 42 bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tại Hội thảo do các cơ quan, đơn vị trên tổ chức, góp phần làm sáng rõ những giá trị và ý nghĩa của tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như các giải pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.


70 năm tác phẩm Cần kiệm liêm chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và thực tiễn (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tập hợp hơn 30 bài viết của các tác giả tại tọa đàm khoa học cùng tên do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. 70 năm đã trôi qua, nhưng tác phẩm Cần kiệm liêm chính vẫn giữ nguyên được tính thời sự và có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc, trở thành tư tưởng chỉ đạo đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, trở thành phương châm hành động, chỉ dẫn quý báu cho sự rèn luyện về phẩm chất đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên.
SÁCH TIỂU SỬ CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CỦA ĐẢNG VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Từ năm 2018 đến đầu năm 2020, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức biên tập - xuất bản 06 cuốn tiểu sử các đồng chí lãnh đạo của Đảng và cách mạng Việt Nam: Võ Chí Công - Tiểu sử, Nguyễn Hữu Thọ -  Tiểu sử, Huỳnh Thúc Kháng - Tiểu sử, Nguyễn Văn Tố - Tiểu sử, Huỳnh Tấn Phát - Tiểu sử, Võ Nguyên Giáp- Tiểu sử.

Nội dung các cuốn sách phản ánh trung thực thân thế, sự nghiệp cách mạng và những đóng góp, cống hiến của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Nhà nước đối với dân tộc. Qua đó, góp phần cung cấp nguồn tư liệu lịch sử quý giá phục vụ công tác nghiên cứu, đóng góp thiết thực vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
MỘT SỐ ẤN PHẨM NGHIÊN CỨU TIÊU BIỂU
Bên cạnh các chủ đề chính, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng giới thiệu với bạn đọc một số tác phẩm quan trọng, có giá trị nghiên cứu chuyên sâu của các tác giả trong và ngoài nước, như: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản: Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay; Niên giám khoa học năm 2019; bộ sách Các dân tộc Việt Nam (04 tập); bộ sách Văn hóa biển đảo Việt Nam (09 tập); Tài nguyên, môi trường và chủ quyền biển đảo Việt Nam; Chủ nghĩa tư bản: Lịch sử thăng trầm 120 năm (1900-2020); Thoát khỏi địa ngục Khmer Đỏ: Hồi ký của một người còn sống; Vững như bàn thạch - Philíppin đã thắng vụ kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông như thế nào?; Con đường công nghiệp hóa trong thế kỷ XXI: Những thách thức mới và những mô hình nổi trội; Tâm lý học kinh tế... Đây là các ấn phẩm có giá trị về lý luận, chính trị, lịch sử, kinh tế, văn hóa; tuyên truyền bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; phục vụ công tác thông tin đối ngoại; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, qua đó góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Phạm Hương

Chia sẻ:

Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 13/06/2021
Ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai Kết luận số 01-KL/TW, của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu tại Hội nghị. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 10/06/2021
Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có bài viết với tiêu đề “Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết quan trọng của Chủ tịch nước.
Nguyễn Tất Thành và con đường cứu nước 03/06/2021
Ngày 05/6/1911, tại Bến Nhà Rồng, người thanh niên Việt Nam yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lên tàu buôn Đô đốc Latouche Tréville với mong muốn học hỏi những tinh hoa và tiến bộ từ các nước để trở về giúp đỡ, giải phóng đồng bào mình khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu hành trình tìm đường cứu nước của Văn Ba - Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Lựa chọn ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành thể hiện sự tiếp bước của cha anh nhưng đầy sáng tạo và đổi mới. Vào thời điểm đó, không ai biết rằng vận mệnh của dân tộc Việt Nam đã gắn liền với quyết định ra đi của một con người mà lịch sử đã chứng tỏ là sáng suốt và phi thường ấy.