Thứ năm, 17/06/2021 04:06:27 (GTM +7)

Bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế

Trong bối cảnh tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo và lợi ích quốc gia - dân tộc dựa trên sức mạnh của chính nghĩa, lẽ phải, sức mạnh của luật pháp quốc tế và sự thật lịch sử, từ đó tạo môi trường quốc tế hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình - nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc

Được thông qua tại Hội nghị quốc tế được tổ chức tại San Francisco (Mỹ) (từ ngày 24/4 đến ngày 26/6/1945), Hiến chương Liên hợp quốc đề cao các giá trị cốt lõi và các nguyên tắc: tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế; hợp tác bình đẳng và cùng có lợi; giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng thương lượng hòa bình.

Khoản 3 Điều 2, Hiến chương Liên hợp quốc quy định: “Tất cả các thành viên của Liên hợp quốc giải quyết các cuộc tranh chấp quốc tế của họ bằng biện pháp hòa bình, sao cho không tổn hại đến hòa bình, an ninh quốc tế và công lý”. Đồng thời, “tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc từ bỏ đe dọa bằng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế nhằm chống lại sự bất khả xâm phạm về lãnh thổ hay nền độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào cũng như cách khác trái với những tôn chỉ, mục đích của Liên hợp quốc” (Khoản 4 Điều 2).

Chính thức có hiệu lực từ ngày 24/10/1945, Hiến chương Liên hợp quốc đóng vai trò to lớn trong việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh quốc tế trên cơ sở tôn trọng giá trị, bản sắc riêng của mỗi quốc gia về lịch sử, văn hóa, chính trị, kinh tế - xã hội. Các nguyên tắc và giá trị của Hiến chương Liên hợp quốc là thành quả của sự nỗ lực, đấu tranh chung của tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Đối với vấn đề trên biển, việc giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế được thể hiện rõ trong Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). UNCLOS 1982 khẳng định nguyên tắc trong giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia thành viên là thông qua các biện pháp hòa bình. Vì vậy, giải quyết tranh chấp, khác biệt trên Biển Đông theo các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982 là con đường đúng đắn nhất, phù hợp với lợi ích của tất cả các nước trong khu vực và trên toàn thế giới.

Việt Nam chủ trương bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển theo các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982

Trong những thập niên đầu thế kỷ XXI, tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường bởi các thách thức: xu hướng quân sự hóa; tham vọng độc chiếm Biển Đông; việc đe dọa hoặc sử dụng sức mạnh bất đối xứng trong giải quyết tranh chấp; tính hiệu lực của hệ thống luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982 bị đe dọa bởi việc áp dụng luật pháp có lợi cho một quốc gia nào đó trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị đang gia tăng trên phạm vi toàn cầu.

Hiện nay, các quốc gia có lợi ích liên quan ở Biển Đông vẫn có sự khác biệt lớn trong nhận thức và cách tiếp cận về vấn đề Biển Đông và chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thực tiễn cho thấy, để thu hẹp những khác biệt và đi đến giải quyết những tranh chấp, bất đồng trên là vấn đề khó khăn, lâu dài.

Vấn đề Biển Đông và giải quyết tranh chấp, bất đồng trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng là một trong những thách thức lớn của Việt Nam trong chiến lược phát triển quốc gia và xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển. Lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông thể hiện trên nhiều khía cạnh: chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; các lợi ích hợp pháp, chính đáng trên Biển Đông theo UNCLOS 1982; sự toàn vẹn lãnh thổ trên biển; bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia trên biển; phát triển bền vững kinh tế biển; vai trò và vị thế quốc gia biển; môi trường hòa bình và ổn định; an ninh và an toàn hàng hải;...

Chính sách của Việt Nam hướng đến bảo đảm các mục tiêu: giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; bảo đảm quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không để xảy ra xung đột, đối đầu với các bên liên quan; bảo đảm việc khai thác tài nguyên trên các vùng biển của Việt Nam được xác định theo UNCLOS 1982. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn chủ trương bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển bằng các biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, các phương tiện, các biện pháp chính trị, lĩnh vực tư tưởng, kinh tế, pháp lý và ngoại giao.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng một lần nữa khẳng định quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam là: “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi”1. Giải quyết các tranh chấp, bất đồng, khác biệt trên Biển Đông, trong đó có vấn đề chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một quá trình lâu dài, khó khăn, phức tạp, liên quan đến nhiều nước, nhiều bên. Do đó, Việt Nam quyết tâm, kiên trì đấu tranh giải quyết các tranh chấp về biên giới lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tiến trình ngoại giao và luật pháp quốc tế, thúc đẩy thực hiện Tuyên bố của các bên trên Biển Đông.

Quá trình đàm phán, đi đến ký kết Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông giữa các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam với Trung Quốc phải dựa trên nguyên tắc bảo đảm cao nhất chủ quyền và lợi ích quốc gia - dân tộc. Chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là bất khả xâm phạm, không thể nhân nhượng, không thể đánh đổi, không thể thỏa hiệp. Trên cơ sở tuân thủ và tôn trọng pháp luật quốc tế, Đảng và Nhà nước Việt Nam chủ trương giải quyết mọi tranh chấp, đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án, kịch bản có thể xảy ra, không để Tổ quốc “bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.

Trong bối cảnh tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, có sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, công tác thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo phải hướng đến bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982, bình đẳng và cùng có lợi. Việt Nam đấu tranh dựa trên sức mạnh chính nghĩa, lẽ phải, sức mạnh của luật pháp quốc tế và sự thật lịch sử; gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh và xu thế của thời đại, kết hợp chặt chẽ các hình thức, biện pháp đấu tranh, kiên trì, mềm dẻo, kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo, lợi ích quốc gia, tạo môi trường quốc tế hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. 1, tr. 161-162.

Vạn Lý

Theo thinhvuongvietnam.com

Chia sẻ:

Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 13/06/2021
Ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai Kết luận số 01-KL/TW, của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu tại Hội nghị. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 10/06/2021
Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có bài viết với tiêu đề “Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết quan trọng của Chủ tịch nước.
Nguyễn Tất Thành và con đường cứu nước 03/06/2021
Ngày 05/6/1911, tại Bến Nhà Rồng, người thanh niên Việt Nam yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lên tàu buôn Đô đốc Latouche Tréville với mong muốn học hỏi những tinh hoa và tiến bộ từ các nước để trở về giúp đỡ, giải phóng đồng bào mình khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu hành trình tìm đường cứu nước của Văn Ba - Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Lựa chọn ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành thể hiện sự tiếp bước của cha anh nhưng đầy sáng tạo và đổi mới. Vào thời điểm đó, không ai biết rằng vận mệnh của dân tộc Việt Nam đã gắn liền với quyết định ra đi của một con người mà lịch sử đã chứng tỏ là sáng suốt và phi thường ấy.