Thứ năm, 17/06/2021 02:51:47 (GTM +7)

Vai trò của công tác xuất bản sách lý luận, chính trị trong giảng dạy lý luận chính trị

Tóm tắt: Là một bộ phận quan trọng trong công tác lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước, trong thời gian qua, công tác xuất bản sách lý luận, chính trị đã có những bước chuyển biến tích cực, đạt được nhiều thành tựu lớn. Đặc biệt, cùng với công tác giảng dạy lý luận chính trị, công tác xuất bản sách lý luận, chính trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng trong xã hội, nâng cao trình độ lý luận và ý thức chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong điều kiện và bối cảnh mới, để tiếp tục phát huy vai trò của công tác giáo dục lý luận chính trị thì việc gắn chặt mối liên hệ giữa xuất bản sách lý luận, chính trị và giảng dạy lý luận chính trị là yêu cầu cấp thiết cần được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Từ khóa: công tác xuất bản sách lý luận, chính trị; công tác giảng dạy lý luận chính trị

1. Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là một khâu quan trọng trong công tác tư tưởng và công tác tổ chức, cán bộ của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên”1. Thực hiện lời Bác dạy: “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”2, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị luôn được cấp ủy từ Trung ương đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Thông qua các khóa huấn luyện, các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, đảng viên có đủ trình độ nhận thức và trưởng thành trong hoạt động cách mạng; nâng cao ý thức tu dưỡng đạo đức cách mạng, khắc phục chủ nghĩa cá nhân; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tư tưởng, lập trường vững vàng, có năng lực tổ chức, tập hợp, động viên, giáo dục, thuyết phục quần chúng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng trong mọi thời kỳ, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, công tác xuất bản sách nói chung, xuất bản sách lý luận, chính trị nói riêng có vị trí và ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt. Tổng quát thành tựu quan trọng về lý luận chính trị mà Đảng ta đạt được qua 35 năm đổi mới cho thấy, công tác xuất bản sách lý luận, chính trị đã góp phần nâng cao trình độ nhận thức chung của xã hội, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại; đồng thời, chủ động tham gia đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, từng bước hình thành hệ thống quan điểm lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm cho nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn.

2. Trong những năm qua, hoạt động xuất bản đã có bước phát triển nhanh, từng bước thích ứng với cơ chế thị trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người đọc. Trong đó, công tác biên soạn, xuất bản, phát hành, nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị đã có bước chuyển biến tích cực. Nội dung, hình thức, cơ cấu, thể loại của sách lý luận, chính trị ngày càng phong phú và đa dạng, cung cấp kịp thời thông tin, tri thức về lý luận chính trị cho các tầng lớp nhân dân, phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước. Từ khi có Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới, công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị đã có bước phát triển toàn diện cả về số lượng và chất lượng. Phương thức, cơ chế hoạt động và quản lý công tác xuất bản, phát hành đã được đổi mới. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác biên tập, xuất bản, phát hành từng bước được nâng cao. Đây được xem như “cột mốc” trong lịch sử xuất bản Việt Nam hiện đại. Qua gần 20 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị trên, nhiều công trình, tác phẩm quan trọng về lý luận, chính trị, văn hóa, pháp luật, về những vấn đề đặt ra trong thực tiễn đổi mới, về thành tựu và kinh nghiệm trong thực hiện công cuộc đổi mới ở nước ta đã được xuất bản và công bố. Đặc biệt, sự đổi mới trong tư duy của người viết và xuất bản đã được thể hiện rõ nét, từ tư duy khép kín, cứng nhắc, sang tư duy mở, vừa hiện đại, vừa gần gũi. Tính chiến đấu, chất lượng chính trị của sách lý luận, chính trị cũng được yêu cầu ở mức độ cao hơn; tính khoa học, tính thực tiễn, tính thuyết phục cũng trở thành hệ tiêu chí hàng đầu trong việc nghiên cứu, biên soạn và phát hành. Những kết quả đó đã góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu về sách lý luận, chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, sách lý luận, chính trị cũng phải đồng hành cùng công tác giáo dục lý luận chính trị; thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc góp phần truyền bá những vấn đề lý luận và thực tiễn. Vai trò của công tác xuất bản sách lý luận, chính trị trong giảng dạy lý luận chính trị được thể hiện trên các phương diện chủ yếu sau:

Một là, cung cấp phương tiện truyền tải nội dung, thông tin cho công tác giảng dạy lý luận chính trị. Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị là yêu cầu vừa cấp bách, vừa thường xuyên của Đảng. Thông qua công tác giáo dục lý luận chính trị, từng bước góp phần nâng cao trình độ lý luận, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Sự nghiệp đổi mới đất nước, xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã và đang làm thay đổi nhanh chóng các mặt của đời sống xã hội. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung, đội ngũ cán bộ ở cấp cơ sở nói riêng. Vì vậy, trong thời gian qua, công tác xuất bản sách nói chung, xuất bản sách lý luận, chính trị nói riêng đã góp phần cung cấp hệ thống giáo trình và tài liệu tham khảo liên quan nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy lý luận chính trị. Đã có nhiều đầu sách, bộ sách được xuất bản đáp ứng đồng thời tính định hướng, tính chiến đấu, tính hấp dẫn, có tác dụng lan tỏa trong đời sống xã hội, giải đáp nhiều vấn đề quan trọng về lý luận, chính trị, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, về thành tựu và kinh nghiệm thực hiện công cuộc đổi mới, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Thông qua việc xuất bản sách lý luận, chính trị, các nội dung giảng dạy được truyền tải và cung cấp cho người học. Nhờ có giáo trình, tài liệu lý luận, chính trị, giảng viên có điều kiện thuận lợi để đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức giảng dạy, bồi dưỡng phù hợp với chuyên đề giảng dạy. Chất lượng giảng dạy lý luận chính trị phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống giáo trình, tài liệu được sử dụng trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng. Đây cũng là minh chứng phản ánh rõ nhất kết quả của công tác nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị của mỗi giáo viên, đơn vị hay cơ sở đào tạo lý luận chính trị. Do đó, nhiều cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đã coi việc biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan là yêu cầu bắt buộc, là cam kết của cơ sở về năng lực và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhằm đánh giá hiệu quả công tác giảng dạy lý luận chính trị.

Hai là, định hướng, tuyên truyền công tác lý luận, chính trị, củng cố và xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan của con người thời kỳ mới. Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản đã xác định: “Sự nghiệp xuất bản là một lĩnh vực hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có nhiệm vụ tích lũy và truyền bá các giá trị tinh thần, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa, xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và khoa học của xã hội, xây dựng đạo đức, lối sống và phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam; góp phần đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hình thành xã hội học tập”. Cũng như tôn chỉ, mục đích của mình, công tác xuất bản ra đời đáp ứng yêu cầu của xã hội, đồng hành và phản ánh trình độ phát triển của xã hội, đồng thời tác động trở lại sự phát triển của xã hội. Trong thời gian qua, hoạt động xuất bản đã có nhiều chuyển biến tích cực, giữ được định hướng chính trị, thích ứng với cơ chế thị trường, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đọc của nhân dân. Nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động xuất bản có nhiều đổi mới, kịp thời khắc phục một số hạn chế, bất cập trong thực tiễn hoạt động xuất bản. Công tác xuất bản sách lý luận, chính trị đã tập trung nâng cao chất lượng toàn diện các xuất bản phẩm, trong đó chú trọng việc đảm bảo tính tư tưởng, tính khoa học, chất lượng giáo dục, văn hóa và sự đa dạng, hấp dẫn của ấn phẩm xuất bản, đảm bảo có đủ các loại sách và tài liệu đáp ứng nhu cầu của các đối tượng người đọc khác nhau. Tập trung nghiên cứu, xuất bản mảng sách về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sách về truyền thống dân tộc và cách mạng, về bản sắc và tinh hoa văn hóa dân tộc; phấn đấu có nhiều sách, nhiều bài viết hay, sâu sắc về tổng kết thực tiễn, phổ biến kinh nghiệm, tuyên truyền, động viên, biểu dương nhân tố mới, con người mới. Tiếp tục coi trọng các sách, bài viết về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, chống tham nhũng, tham ô, lãng phí, sự xuống cấp về đạo đức, lối sống và các thói hư, tật xấu, tệ nạn xã hội, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, dũng khí và quyết tâm đấu tranh của nhân dân đối với những biểu hiện sai trái, tiêu cực. Qua đó, công tác xuất bản sách lý luận, chính trị đã đóng góp có hiệu quả vào việc giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng trong xã hội, nâng cao trình độ lý luận và ý thức tự giác chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, giúp công tác giảng dạy lý luận chính trị có sức lan tỏa và có giá trị phục vụ thực tiễn đời sống sâu sắc hơn.

Ba là, hoạt động xuất bản sách lý luận, chính trị có vai trò quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới thông qua việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, tạo sự đồng thuận trong xã hội; nâng cao nhận thức của nhân dân về chính trị, lý luận và pháp luật, khoa học và công nghệ, phục vụ sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách chống phá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, cả hạ tầng cơ sở và kiến trúc thượng tầng, nhằm tạo ra sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong để chuyển biến chế độ, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Một trong những phương thức của chúng là lợi dụng hoạt động xuất bản, báo chí. Vì vậy, hơn lúc nào hết, đòi hỏi hoạt động xuất bản nói chung và xuất bản sách lý luận, chính trị nói riêng phải có chương trình hành động mang tính chiến lược nhằm phát huy tối đa vai trò của mình trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các ấn phẩm xuất bản là công cụ đấu tranh chống các tư tưởng sai trái, phản động, thù địch; là công cụ quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam ra cộng đồng quốc tế, giúp nhân dân thế giới và người Việt Nam ở nước ngoài hiểu đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về đất nước và con người Việt Nam. Bên cạnh đó, các ấn phẩm xuất bản cũng là phương tiện thông tin sắc bén của Đảng, Nhà nước và các tổ chức xã hội hướng đến giáo dục, thuyết phục nhân dân xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; là công cụ phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc phản bác những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch.

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương 94, Ban Chỉ đạo Trung ương 213, Ban Chỉ đạo 609 (nay hợp nhất thành Ban Chỉ đạo 35), Hội đồng Lý luận Trung ương…, nhiều ấn phẩm quan trọng đã được xuất bản, cung cấp hệ thống luận cứ giúp cấp ủy, Ban Tuyên giáo các cấp sử dụng trong lãnh đạo, tổ chức đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Những ấn phẩm như: Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam; Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về chính trị trong Đảng; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới... do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản thực sự là “những cuốn cẩm nang” cho cấp ủy viên và lực lượng nòng cốt trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố tích cực, công tác xuất bản sách lý luận, chính trị vẫn còn một số hạn chế, bất cập đã được Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị chỉ ra như: Quy mô, năng lực hoạt động xuất bản ở nước ta vẫn chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng lớn và đa dạng của xã hội về cung cấp thông tin, tri thức, nhất là còn thiếu nhiều loại sách phổ cập tri thức về lý luận chính trị phục vụ đông đảo quần chúng. Chất lượng chính trị, khoa học, tính thực tiễn, tính chiến đấu, tính thuyết phục và hấp dẫn của sách lý luận, chính trị còn hạn chế, chưa có nhiều đầu sách hay, có giá trị cao về lý luận và thực tiễn. Số lượng sách bình quân theo đầu người còn thấp, cơ cấu sách chưa hợp lý. Phương thức xuất bản còn nhiều bất cập, xuất bản điện tử chưa được quan tâm đúng mức. Công tác rà soát, quy hoạch chưa kịp thời, quyết liệt; nhiều nhà xuất bản còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Tiềm lực của các nhà xuất bản còn hạn chế cả về cơ sở vật chất, công nghệ và vốn. Bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý, biên tập, xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị còn hạn chế. Đội ngũ nghiên cứu lý luận chính trị còn thiếu, còn ít chuyên gia có trình độ cao về biên soạn sách lý luận, chính trị, nhất là trong tổng kết sự nghiệp đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Công tác phát hành còn nhiều bất cập.

Những hạn chế, yếu kém trên là do hoạt động xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị chưa nhận được sự quan tâm, đầu tư đúng mức. Một số tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan chủ quản của các nhà xuất bản chưa nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của công tác xuất bản nói chung, xuất bản sách lý luận, chính trị nói riêng. Việc mua, đọc, nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị của không ít cơ sở, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chưa được chú trọng. Cơ chế, chính sách cho hoạt động xuất bản sách lý luận, chính trị còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, còn chậm trong việc thể chế hóa chủ trương, định hướng của Đảng. Một số chế độ, chính sách về đầu tư, thuế, nhuận bút, bản quyền tác giả, phí phát hành còn chậm đổi mới. Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm chưa kịp thời. Mô hình tổ chức, hoạt động, quy mô của các nhà xuất bản và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, biên tập viên về lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức quản lý còn chưa thực sự phù hợp.

3. Trong bối cảnh mới, với những nhiệm vụ to lớn của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác xuất bản sách lý luận, chính trị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị nói chung, công tác giảng dạy lý luận chính trị nói riêng. Trong đó, cần tập trung thực hiện một số giải pháp cụ thể sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức cho các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị; tiếp tục giáo dục, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, quy định việc học tập lý luận chính trị là nghĩa vụ và phải được quy định thành chế độ để mọi người tự giác thực hiện nghiêm túc; có kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hằng năm đối với cán bộ, đảng viên gắn với chức danh, nghề nghiệp, với nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị và yêu cầu của địa phương. Khuyến khích phát triển phong trào đọc, nghiên cứu, học tập, trong đó có sách lý luận, chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm giáo dục, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới.

Hai là, tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận, chính trị trong việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới đất nước; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; bảo đảm sách lý luận, chính trị thực sự là một công cụ sắc bén trong giáo dục chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã hội, trong rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ba là, chú trọng việc nâng cao chất lượng chính trị, khoa học, tính thực tiễn, tính chiến đấu, tính thuyết phục và sức hấp dẫn của sách lý luận, chính trị. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sách lý luận, chính trị, bảo đảm đa dạng về hình thức, phong phú về thể loại nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tăng nhanh số lượng đầu sách và số lượng bản in hằng năm, phấn đấu bảo đảm có đủ sách lý luận, chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và công chức nhà nước với giá bán hợp lý, phù hợp với sức mua của đông đảo bạn đọc; đa dạng hóa cơ cấu sách, đáp ứng yêu cầu của công tác chính trị, tư tưởng và những vấn đề mà thực tiễn đặt ra. Chú trọng mảng sách chính trị phổ thông, sách cho xã, phường, thị trấn, sách phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và sách cho người Việt Nam ở nước ngoài; sách đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”; sách phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh - quốc phòng, thông tin đối ngoại; sách nghiên cứu, tuyên truyền về biển, đảo; đồng thời lựa chọn xuất bản, giới thiệu những tác phẩm tiến bộ của thế giới.

Bốn là, rà soát, sắp xếp hợp lý các nhà xuất bản có chức năng và có đủ điều kiện xuất bản sách lý luận, chính trị, khắc phục tình trạng xuất bản phân tán, chồng chéo và kém hiệu quả. Xây dựng và hoàn thiện quy hoạch tổ chức các nhà xuất bản xuất bản sách lý luận, chính trị, trong đó xây dựng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trở thành trung tâm xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị; giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với các cơ quan liên quan về xuất bản sách lý luận, chính trị. Có sự phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các nhà xuất bản và các cơ sở phát hành. Kịp thời xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị.

Năm là, nghiên cứu, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật; có cơ chế, chính sách đặc thù, khuyến khích, ưu tiên và bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị. Duy trì chính sách đặt hàng xuất bản phẩm, hỗ trợ giá bán sách lý luận, chính trị, cấp phát sách lý luận, chính trị thiết yếu cho cơ sở. Tạo điều kiện, đầu tư hợp lý cho ngành xuất bản tham gia triển lãm, hội chợ sách quốc tế ở trong và ngoài nước; cấp kinh phí dịch những cuốn sách, bộ sách có giá trị ra tiếng nước ngoài để phục vụ công tác thông tin đối ngoại. Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng và công nghệ thông tin cho các nhà xuất bản, các cơ sở phát hành sách lý luận, chính trị. Đa dạng hóa các thể loại sách và phương thức xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị, đặc biệt là xuất bản sách điện tử và phát hành sách trên mạng internet. Tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu sách lý luận, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sáu là, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác biên soạn, biên tập, xuất bản, phát hành, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất bản sách lý luận, chính trị có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn cao. Đổi mới, hiện đại hóa chương trình đào tạo, trong đó đặc biệt chú trọng đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ biên tập, xuất bản; có chính sách tuyển chọn, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ làm công tác biên tập, xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới. Đẩy mạnh quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị. Coi trọng việc xây dựng mạng lưới tác giả và cộng tác viên, tạo điều kiện thuận lợi và có chế độ bồi dưỡng hợp lý đối với những người viết sách lý luận, chính trị có trình độ cao.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t. 15, tr. 547.

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 309.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hoàng Chí Bảo: Xuất bản sách lý luận chính trị - định hướng và giải pháp, Trang thông tin điện tử Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2013.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

5. Hà Đăng: Công tác lý luận của Đảng trong thời kỳ đổi mới - Những bài học và suy ngẫm, Tạp chí Tuyên giáo điện tử, Hà Nội, 2020.

6. Đào Thị Hoàn: Xuất bản Việt Nam trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Cơ hội và thách thức, Tạp chí Cộng sản điện tử, Hà Nội, 2020.

7. Nguyễn Mỹ Linh: Đổi mới xuất bản sách lý luận, chính trị gắn với yêu cầu thực tiễn, Tạp chí Tuyên giáo điện tử, Hà Nội, 2018.

8. Phạm Thị Vui: Định hướng chính trị, tư tưởng cho hoạt động xuất bản, Tạp chí Tuyên giáo điện tử, Hà Nội, 2020.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn

Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Chia sẻ:

Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 13/06/2021
Ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai Kết luận số 01-KL/TW, của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu tại Hội nghị. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 10/06/2021
Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có bài viết với tiêu đề “Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết quan trọng của Chủ tịch nước.
Nguyễn Tất Thành và con đường cứu nước 03/06/2021
Ngày 05/6/1911, tại Bến Nhà Rồng, người thanh niên Việt Nam yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lên tàu buôn Đô đốc Latouche Tréville với mong muốn học hỏi những tinh hoa và tiến bộ từ các nước để trở về giúp đỡ, giải phóng đồng bào mình khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu hành trình tìm đường cứu nước của Văn Ba - Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Lựa chọn ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành thể hiện sự tiếp bước của cha anh nhưng đầy sáng tạo và đổi mới. Vào thời điểm đó, không ai biết rằng vận mệnh của dân tộc Việt Nam đã gắn liền với quyết định ra đi của một con người mà lịch sử đã chứng tỏ là sáng suốt và phi thường ấy.