Chủ nhật, 27/09/2020 19:41:17 (GTM +7)

Lễ trao tặng quà tri ân và nhà đại đoàn kết cho các gia đình, đối tượng đặc biệt khó khăn 25/09/2020
Ngày 22/9/2020, tại xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Lễ trao tặng quà tri ân và Nhà đại đoàn kết cho các gia đình, đối tượng đặc biệt khó khăn. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - đơn vị Khối phó Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì buổi Lễ.
Giảng dạy lý luận chính trị góp phần đấu tranh phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình" 17/09/2020
Chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là chiến lược nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, chống phá sự nghiệp cách mạng ở các quốc gia đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, trong đó có Việt Nam. Qua nghiên cứu cho thấy, mặc dù “diễn biến hòa bình” không phải là nội dung giảng dạy chính, độc lập trong các nhà trường, mà chủ yếu được lồng ghép trong các môn học lý luận chính trị, nhưng đó là vấn đề thực tiễn nóng bỏng gắn liền với chủ nghĩa xã hội và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Do đó, giáo dục chính trị giữ vai trò vô cùng quan trọng trong giáo dục lập trường tư tưởng cho thế hệ trẻ, góp phần đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh 08/09/2020
Thực tiễn 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định sức mạnh và uy tín của Đảng. Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững đất nước.
Hoạt động lập pháp về sở hữu trí tuệ thông qua các bản hiến pháp của Việt Nam 17/09/2020
Theo tiến trình lịch sư Việt Nam, các bản hiến pháp lần lượt ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu mới của cách mạng và sự phát triển của đất nước. Mỗi bản hiến pháp là một sự tiến bộ mới trong tư tưởng lập pháp, tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động văn học, nghệ thuật và khoa học, công nghệ. Những cam kết trong hiến pháp vừa là tuyên ngôn của Nhà nước Việt Nam về quyền tự do ngôn luận, tự do sáng tạo, khuyến khích đầu tư phát triển tài năng và ứng dụng các sản phẩm sáng tạo vào cuộc sống, vừa là cơ chế bảo hộ công khai, minh bạch về quyền sở hữu trí tuệ.
Liên bang Nga sửa đổi Hiến pháp nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia 25/09/2020
Căn cứ vào kết quả cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp Nga năm 1993 (kéo dài từ ngày 25/6 đến ngày 01/7/2020 với 77,92% số phiếu đồng ý), ngày 03/7/2020, Tổng thống V. Putin ký sắc lệnh chính thức công bố bản Hiến pháp sửa đổi của Liên bang Nga. Mục tiêu xuyên suốt của nội dung sửa đổi Hiến pháp nhằm khẳng định, củng cố và bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời xây dựng một nhà nước xã hội theo đuổi những giá trị ưu việt tương tự như chế độ xã hội chủ nghĩa thời Xôviết.